Selecteer een pagina

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen BBQvleespakket.nl, hierna te noemen Opdrachtnemer, en Opdrachtgever (klant) waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden van kracht.
1.3 In geval de inhoud van deze voorwaarden in strijd zijn met andere voorwaarden van Opdrachtgever prevaleren de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

2. Totstandkoming, inhoud en einde overeenkomst
2.1 Opdrachtnemer biedt diensten aan betreffende het verkopen van vleesproducten en aanverwante artikelen door heel Nederland.
2.2 Opdrachtnemer is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Opdrachtgever is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Opdrachtnemer herroepen worden in geval de Opdrachtgever niet aan de door Opdrachtnemer gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Opdrachtgever in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Opdrachtnemer worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3. Prijzen en kosten
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Opdrachtnemer in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd voor bestellingen die worden verzonden, in zoverre dat zolang niet is betaald, Opdrachtnemer geen producten zal leveren.
3.2 Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4. Betalingsvoorwaarden
4.1 Bij bestellingen via de Website kan de Opdrachtgever betalen middels via iDeal. Hier wordt niet van afgeweken, tenzij onderling andere afspraken zijn gemaakt.
4.2 In geval van overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtnemer bevoegd zijn verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht op te schorten.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden na betaling door de Opdrachtgever door of namens Opdrachtnemer afgeleverd. De door Opdrachtnemer aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
5.2 Leveringen vinden plaats uitsluitend op het door de Opdrachtgever tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Wij leveren niet op postbusadressen.
5.3 De Opdrachtgever is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
5.4 De Opdrachtgever is verplicht om aan te geven waar het pakket moet worden neergezet bij niet thuis zijn van het opgegeven afleveradres.
5.5 Terstond na ontvangst dient de Opdrachtgever de producten te controleren. Indien de Opdrachtgever producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Opdrachtgever dit onmiddellijk aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Opdrachtgever contact opnemen met onze klantenservice via contact@bbqvleespakket.nl of per telefoon 06 – 509 13 179. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld.

6. Herroepingsrecht
6.1 Voor de aankopen geldt een annuleringstermijn van 2 dagen voor levering. Dit betekent dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zonder verplichtingen de bestelling kosteloos kan laten annuleren.
6.2. Indien de bestelling al betaald is, krijgt Opdrachtgever in dat geval binnen 14 dagen terug zijn geld terug.
6.3 Als Opdrachtgever een verkeerde bestelling ontvangt, dien Opdrachtgever contact op te nemen met Opdrachtnemer. In overleg met Opdrachtnemer wordt dan gekeken naar de beste oplossing.

7. Transportgarantie
7.1 Alle bestellingen worden zorgvuldig verpakt door Opdrachtnemer.
7.2 Als Opdrachtgever tijdens het aannemen of vóór het openen van de bestelling schade constateert, neem dan contact op met Opdrachtnemer. Als Opdrachtgever de bestelling al heeft aangenomen / geopend op het moment dat Opdrachtgever de schade constateert, neem ook dan contact op met Opdrachtnemer.

8. Reclamatie en consumentenbescherming
8.1 Mocht Opdrachtgever niet tevreden zijn over de producten of diensten van Opdrachtnemer, aarzel dan niet contact met Opdrachtnemer op te nemen.
8.2 Een bij Opdrachtnemer ingediende klacht wordt binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst door Opdrachtnemer beantwoord en verwerkt. De klachtafhandeling binnen Opdrachtnemer heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de Opdrachtgever en op de best mogelijke manier op te lossen.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen. Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
9.3 Het is Opdrachtnemer toegestaan om in geval van een situatie van overmacht, een alternatief product te leveren.

10. Persoonsgegevens
10.1 Opdrachtnemer zal de gegevens van de Opdrachtgever uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
10.2 Alle door (potentiële) Opdrachtgevers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Opdrachtnemer intern gebruikt( bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief ) en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Opdrachtnemer neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
10.3 Opdrachtgever geeft door het plaatsen van een bestelling toestemming om zijn of haar gegevens te gebruiken voor promotiedoeleinden van Opdrachtnemer.

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Opdrachtgever of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
11.2 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken casu quo onze uitvoering van de prestatie.

12. Overige
12.1 Op alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer alsmede op de door haar gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.
12.3 Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

13. Bedrijfsinformatie
Opdrachtgever geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 61879096
BTW-nummer: NL122690886B02